Educació 

Primària

Potenciem  el protagonisme i la implicació de l’alumne/a en el seu propi procés d’aprenentatge, fomentant l’autoconcepte positiu i l’autoestima, claus de l’èxit escolar, promovent l’emprenedoria, la innovació, el treball en equip i l’empatia.

Educació

Primària

Aquesta Etapa consta de 6 cursos repartits en tres cicles agrupant l’alumnat de 6 a 12 anys.

És una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels infants que té com a finalitat proporcionar-los un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en l’adquisició de competències personals que els permeti assegurar el seu desenvolupament  i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat i el pensament crític i creatiu per obrar bé.

  Metodologia

  Com i què treballem?

  ÀREES CURRICULARS

  Treball de totes les àrees curriculars: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua anglesa, Coneixement del medi natural, social i cultural, Matemàtiques, Expressió Musical, Expressió Plàstica, Educació Física i Religió.

  DESDOBLAMENTS

  En les hores de Llengua i de Matemàtiques es realitza un desdoblament en grups, per afavorir una atenció a la diversitat i un seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge de cada alumne.

  .

  INFORMÀTICA

  Ús de l’ordinador com a instrument d’aprenentatge i com a eina de treball. Participem en diversos Projectes telemàtics amb altres escoles de Catalunya.

  NATACIÓ

  L’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t de Primària realitza aquesta activitat dins l’horari escolar durant un trimestre cada curs a la piscina de Les Comes

  EDUCACIÓ EN VALORS

  La formació integral i harmònica de la persona passa pel conreu específic i constant d’actituds i valors, de la crítica constructiva, d’accions de solidaritat envers les realitats del món que ens envolta…

  .

  SOLIDARITAT

  Eduquem en la solidaritat proposant a l’alumnat i les seves famílies campanyes destinades a conèixer i atendre necessitats socials de l’entorn o relacionats amb els llocs de missió de les Escolàpies.