Educació

Infantil

Considerem el segon Cicle d’Educació Infantil com un dels més importants, ja que és quan s’inicia el desenvolupament de les capacitats necessàries per a la incorporació dels infants a la societat.

Educació Infantil

Segon Cicle (EI3, EI4, EI5)

En el segon cicle de l’educació infantil fomentem el desenvolupament global dels infants on cada alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. Adaptem la nostra pedagogia per afavorir que cada infant desenvolupi les capacitats necessàries per créixer com a persona mitjançant aquestes tres àrees:

Metodologia

Com i què treballem?

DESCOBERTA D’UN MATEIX

El treball de la psicomotricitat és prioritari en aquesta etapa, el domini i coneixement del cos per mitjà de jocs, danses, ritmes, desplaçaments, etc, li proporciona a l’infant la seguretat i confiança necessàries per anar adquirint una bona autoestima i una òptima estructuració dels diferents hemisferis cerebrals.
Ajudem a adquirir progressivament hàbits d’ordre, higiene i salut (Programa SI) i autonomia, en accions quotidianes per tal que l’infant se senti segur i acollit. Estimulem la responsabilitat personal dins l’aula mitjançant els càrrecs.
Tenim cura de les emocions que sorgeixen en el procés d’aprenentatge i creixement personal de cada nen i nena.
Promovem ambients acollidors i contextos positius dins les aules mitjançant la conversa entre iguals, el qual permet l’expressió i comunicació dels propis sentiments i conèixer els dels altres companys/es. També el treball del programa d’Educació en la Interioritat que l’escola promou com un espai diari dins les aules, possibilita la relaxació, el massatge i l’escolta interior amb la finalitat d’acompanyar el creixement interior de cada infant.

MÉS DETALLS

Colònies: Tot el cicle d’Infantil, quan arriba el final de curs, fa una sortida de dos dies de colònies amb activitats organitzades.
Festes: Celebrem les festes tradicionals catalanes així com les pròpies de l’escola. És una gran oportunitat per viure l’escola com una gran família.
Projectes: Seguim amb el treball per projectes iniciat a la llar d’infants, partint dels interessos i coneixements previs dels alumnes, per potenciar autonomia, habilitats socials i treball cooperatiu.
Hort: Els nostre hort és un excel·lent recurs educatiu que possibilita als infants posar en pràctica actituds i hàbits de cura i responsabilitat mediambiental.
Ambients d’aprenentatge: Són espais que ofereixen molta diversitat de materials i experiències perquè cada nen i nena pugui descobrir, connectar, jugar, deduir, provar i construir coneixement, despertar sensibilitats o bé potenciar talents, tot respectant els ritme d’aprenentatge i generant molta complicitat entre els alumnes.

DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

L’infant és curiós per naturalesa i partint d’aquesta actitud vital potenciem l’observació i l’exploració de l’entorn immediat, per mitjà de projectes, ambients d’aprenentatge, la cura del nostre hort, sortides mensuals, colònies i la participació gradual en activitats socials, culturals i festives. És des d’aquesta curiositat, amb una actitud de respecte cap els interessos de cada nen/a que, posem en valor la individualitat i també la diversitat dins l’aula.
També amb activitats, properes, manipulatives i uns materials estructurats i elaborats per les pròpies mestres, afavorim que cada infant pugui assolir els conceptes matemàtics associats a aquestes edats i que els pugui aplicar a seva la vida quotidiana.
Fomentem la convivència a l’escola educant des de la integració social i la col·laboració amb els altres. Així els alumnes de Primària fan acompanyaments puntuals als nens i nenes d’Educació Infantil col.laborant en diferents activitats i festes de l’escola.

.

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES

Guiem els infants perquè siguin capaços de comunicar-se i expressar-se amb els diferents llenguatges i s’iniciïn en l’estructuració de les seves idees i raonaments

Llenguatge verbal. 

Treballem la llengua oral a través de la conversa, moment on els infants expliquen les seves vivències personals, també exposicions del protagonista i l’hora del conte.
Ampliem el vocabulari de l’entorn més proper.

Ajudem a l’infant a tenir curiositat i interès per les lletres, iniciant el procés de lectura i escriptura a I3 a partir del propi nom i les situacions comunicatives del dia a dia a l’aula.
Explorem i juguem amb el món de les paraules per tal de que interioritzin la funcionalitat del llenguatge, fins a arribar a la producció de petits textos en funció de les necessitats i ritme de cada infant.
Les visites periòdiques a la biblioteca ens ajuden a fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura. Acostem la diversitat lingüística de les famílies del grup classe a l’aula perquè comencin a sensibilitzar-se i a desenvolupar els valors de respecte i estima per la diversitat.
Seguim amb l’aprenentatge de la llengua anglesa dedicant-hi una estona diària a partir de cançons, contes, fórmules de salutació, jocs, dramatització i rutines pròpies de l’escola.

Llenguatge musical. Desenvolupament de les capacitats d’atenció, percepció sonora i memòria rítmica i melòdica i també l’expressió emocional.

 

Llenguatge plàstic.Fomentem la imaginació i creativitat mitjançant l’experimentació amb diferents materials i formats tot promovent l’expressió lliure de l’infant.

Llenguatge TIC.

Integrem les TIC amb la presència de pissarres digitals a l’aula així com d’Ipads en moments puntuals com a recurs i font d’aprenentatge des de I3. A més iniciem el coneixement i ús del ratolí i el teclat de l’ordinador així com del llenguatge computacional.