Projecte Educatiu de Centre

Plantejament educatiu

objectiuS

El nostre objectiu principal és oferir una educació integral que ajudi als nostres infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu entorn i en la societat en general.

Acollir i respectar les identitats

de totes les persones que formen part de l’escola

Potenciar i afavorir

l'aprenentatge significatiu i competencial

Afavorir l’ús de les

tecnologies de la informació i la comunicació

Fomentar el

treball en equip i cooperatiu

Potenciar el coneixement i respecte 

per l'entorn més proper
Realitzar un seguiment curricular i personal

de cada alumne, en funció de les seves necessitats

Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap la seva

autonomia personal

Afavorir l’ús d’estratègies que permetin assolir el grau de

seguretat efectiva i emocional

que correspon al seu nivell maduratiu

Fomentar en l’alumne una

actitud curiosa, investigadora i crítica

Potenciar la utilització de diferents

llenguatges de comunicació:

oral, escrit, matemàtic, corporal, musical, artístic i visual.

la nostra intenció

educant en present, pensant en futur

L’escola educa en els valors de la pluralitat, el respecte a la diferència, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat de possibilitats, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg.

Escola inclusiva

L’escola es regeix pels principis rectors de cohesió social i d’educació inclusiva i dona atenció educativa a tot l’alumnat i, en particular, a aquell que pot trobar més dificultats a causa de les seves condicions personals o socials. L’escola pren en consideració els elements curriculars, metodològics i organitzatius per aconseguir la participació de tots els alumnes en l’entorn escolar.

atenció personalitzada

La nostra escola educa en el treball i promou una formació acadèmica competent. Valorem les aptituds de cadascú i desenvolupem les capacitats personals tot ensenyant a respectar les dels altres. La comunitat educativa estimula i potencia el seu desenvolupament integral tenint en compte les característiques personals que fan únic/a a cada alumne/a.