Primària

oferta educativa

primària

Potenciem  el protagonisme i la implicació de l’alumne/a en el seu propi procés d’aprenentatge, fomentant l’autoconcepte positiu i l’autoestima, claus de l’èxit escolar, promovent l’emprenedoria, la innovació, el treball en equip i l’empatia.

Vols més informació?

93 803 04 09

Aquesta Etapa consta de 6 cursos repartits en tres cicles agrupant l’alumnat de 6 a 12 anys.

És una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels infants que té com a finalitat proporcionar-los un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en l’adquisició de competències personals que els permeti assegurar el seu desenvolupament  i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat i el pensament crític i creatiu per obrar bé.

com i què treballem?

metodologia

àrees curriculars

Treball de totes les àrees curriculars: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua anglesa, Coneixement del medi natural, social i cultural, Matemàtiques, Expressió Musical, Expressió Plàstica, Educació Física i Religió.

desdoblaments

En les hores de Llengua i de Matemàtiques es realitza un desdoblament en grups, per afavorir una atenció a la diversitat i un seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge de cada alumne.

informàtica

Ús de l’ordinador com a instrument d’aprenentatge i com a eina de treball. Participem en diversos Projectes telemàtics amb altres escoles de Catalunya.

natació

L’alumnat de 1r, 2n i 3r de Primària realitza aquesta activitat dins l’horari escolar durant un trimestre cada curs a la piscina de Les Comes

Educació en valors

La formació integral i harmònica de la persona passa pel conreu específic i constant d’actituds i valors, de la crítica constructiva, d’accions de solidaritat envers les realitats del món que ens envolta…

solidaritat

Eduquem en la solidaritat proposant a l’alumnat i les seves famílies campanyes destinades a conèixer i atendre necessitats socials de l’entorn o relacionats amb els llocs de missió de les Escolàpies.

A més a més, es realitzen hores complementàries per dotar l'alumnat d'una formació més completa:
llengües estrangeres

Iniciació a l’anglès a I2 i possibilitat de fer Francès o Alemany de 4t a 6è com a segona llengua estrangera.

taller d'expressió

Complement de l’àrea d’expressió plàstica amb activitats que desenvolupen la creativitat, la imaginació, la col·laboració,  el respecte…

taller de lectura

Treball específic de la lectura mecànica i comprensiva. De 1r a 3r, ampliació del temps dedicat a la lectura comprensiva.

taller de llengua

Complement a l’àrea de Llengua.

jocs matemàtics

Complement a l’àrea de Matemàtiques.

taller d'escacs

A 5è i a 6è.